GR | EN | RU
Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων
X
E-mail αποστολέα:
E-mail παραλήπτη:

Το Κυπριακό Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων

 

Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΠΚ & ΕΠΑΙ), το οποίο αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα, συστάθηκε και λειτουργεί στην Κύπρο από το Μάρτιο 2013, με βάση το Άρθρο 34 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως 2013, των περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμων του 2013 και των περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών του 2013.

Στα πλαίσια των εν λόγω Νόμων, συστάθηκε Διαχειριστική Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των τριών ταμείων που αποτελούν το Σχέδιο ήτοι το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων (ΤΠΚ) Τραπεζών, το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΤΠΚ ΣΠΙ) και το Ταμείο Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων.

 

Σκοπός του ΣΠΚ & ΕΠΑΙ είναι, αφενός, η καταβολή αποζημίωσης μέσω του ΤΠΚ Τραπεζών ή του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ, ανάλογα με την περίπτωση, στους καταθέτες καλυπτόμενων ιδρυμάτων που καταβάλλουν εισφορά στα αντίστοιχα ταμεία προστασίας καταθέσεων, στην περίπτωση που αυτά δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις καταθέσεις τους. Αφετέρου, η χρηματοδότηση της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης.

 

Το ΣΠΚ&ΕΠΑΙ καλύπτει όλα τα είδη καταθέσεων (όψεως, ταμιευτηρίου ή προθεσμίας), οι οποίες ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα τα νομίσματα. Στο ΣΠΚ & ΕΠΑΙ συμμετέχουν υποχρεωτικά όλες οι τράπεζες και τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ΣΠΙ (‘’καλυπτόμενα ιδρύματα’’) που έχουν άδεια λειτουργίας στην Κύπρο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και αποδέχονται καταθέσεις από το κοινό. Μέλη του ΣΠΚ & ΕΠΑΙ αποτελούν, δηλαδή, όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν συσταθεί στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων τους που λειτουργούν σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα υποκαταστήματα στην Κύπρο ξένων τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα υποκαταστήματα τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων από χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στην Κύπρο, καλύπτονται από τα αντίστοιχα Σχέδια Προστασίας Καταθέσεων των χωρών ίδρυσης τους. Με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΣΠΚ & ΕΠΑΙ μπορεί να εξαιρεθεί από το Σχέδιο ένα υποκατάστημα ξένης τράπεζας ή αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος από χώρα μη-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι καλύπτεται από αντίστοιχο σχέδιο προστασίας καταθέσεων στη χώρα όπου έχει συσταθεί ή στη χώρα όπου λειτουργεί, αντίστοιχα.

 

Με βάση τα πιο πάνω, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ συμμετέχει στο ΣΠΚ & ΕΠΑΙ.

 

Τι πρέπει να γνωρίζει ένας καταθέτης του καλυπτόμενου ιδρύματος;

 1.Το ΣΠΚ&ΕΠΑΙ ενεργοποιείται εφόσον διαπιστωθεί ότι συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα που είναι μέλος αδυνατεί να αποπληρώσει τις καταθέσεις του. Η διαπίστωση αυτή γίνεται είτε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είτε μέσω διατάγματος από Δικαστήριο της Δημοκρατίας ή δικαστική αρχή της χώρας που αποτελεί την έδρα του, για ειδική εκκαθάριση του καλυπτόμενου ή επηρεαζόμενου ιδρύματος.

 2.Το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται από το ΣΠΚ & ΕΠΑΙ για κάθε καταθέτη ανά καλυπτόμενο ίδρυμα, καθορίζεται στις €100.000 (εκατό χιλιάδες ευρώ). Στην περίπτωση καταθέσεων εκφρασμένων σε άλλο νόμισμα, η αποζημίωση υπολογίζεται αφού μεταφραστεί το ξένο νόμισμα σε ευρώ χρησιμοποιώντας την τιμή μετατροπής όπως καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο τέλος της ημέρας κατά την οποία οι καταθέσεις κατέστησαν μη διαθέσιμες.

 3.Κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης ενός καταθέτη, τα ποσά των υπαρχουσών καταθέσεων θα συμψηφίζονται με οποιαδήποτε υπόλοιπα δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων που έχουν παραχωρηθεί από το καλυπτόμενο ίδρυμα στον καταθέτη καθώς και με οποιαδήποτε ποσά που αποτελούν ανταπαίτηση του καλυπτόμενου ιδρύματος και για τα οποία το καλυπτόμενο ίδρυμα έχει το δικαίωμα συμψηφισμού.

 4.Σε περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότερα άτομα διατηρούν κοινό λογαριασμό, λογίζεται ότι, για σκοπούς αποζημίωσης, ο καθένας από τους κάτοχους του κοινού λογαριασμού κατέχει ξεχωριστή κατάθεση το ύψος της οποίας ισούται με το πηλίκο του συνολικού ποσού της κατάθεσης δια τον αριθμό των προσώπων στο όνομα των οποίων είναι η κατάθεση, εκτός αν υπάρχουν ειδικοί συμβατικοί όροι μεταξύ των προσώπων αυτών και του καλυπτόμενου ιδρύματος, που καθορίζουν το συγκεκριμένο ποσό που ανήκει στον κάθε δικαιούχο του κοινού λογαριασμού.

 5.Η αποζημίωση θα καταβάλλεται από το ΤΠΚ Τραπεζών ή το ΤΠΚ ΣΠΙ ανάλογα με την περίπτωση, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που οι καταθέσεις κατέστησαν μη διαθέσιμες. Σε ειδικές περιπτώσεις η Διαχειριστική Επιτροπή του ΣΠΚ & ΕΠΑΙ δύναται να επιτρέψει παράταση της περιόδου αποπληρωμής που δεν μπορεί να ξεπερνά τις δέκα εργάσιμες ημέρες.

 6.Οι πιο κάτω κατηγορίες καταθέσεων εξαιρούνται από την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης:

(α) καταθέσεις τραπεζών ή καταθέσεις συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων που τηρούνται δι’ ίδιον λογαριασμόν

(β) καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλες χώρες και στα οποία έχει παραχωρηθεί άδεια για την διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών, βάσει σχετικής νομοθεσίας χώρας άλλης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

(γ)  καταθέσεις που ανήκουν σε πρόσωπα εναντίον των οποίων έχει αρχίσει ποινική διαδικασία ή για τις οποίες έχει εκδοθεί διάταγμα δήμευσης, σύμφωνα με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο ή σύμφωνα με αντίστοιχο νόμο άλλης χώρας.

(δ)  καταθέσεις κυβερνητικών τμημάτων, ημικρατικών οργανισμών και τοπικών αρχών.

(ε)  καταθέσεις χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, όπως αυτά ορίζονται στον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(στ)καταθέσεις ασφαλιστικών εταιρειών είτε στο όνομα τους είτε στο όνομα εμπιστευματοδόχων (trustees).

(ζ)  καταθέσεις εταιρειών συλλογικών επενδύσεων.

(η)  καταθέσεις που ανήκουν σε πρόσωπα που, κατά την κρίση της Επιτροπής, έχουν ευθύνη ή έχουν επωφεληθεί από τις περιστάσεις που οδήγησαν το καλυπτόμενο ίδρυμα σε πτώχευση ή τέτοια κατάσταση, που αυτό να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει τις καταθέσεις του.

 7. Σε περίπτωση ανάγκης για ενεργοποίηση της καταβολής αποζημίωσης του ΣΠΚ & ΕΠΑΙ, η αδυναμία ενός καλυπτόμενου ιδρύματος να αποπληρώσει τις καταθέσεις του θα γνωστοποιείται με ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον εγχώριο ημερήσιο τύπο. Στην ανακοίνωση θα καθορίζεται ο τρόπος υποβολής των απαιτήσεων και τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία που οι καταθέτες οφείλουν να υποβάλουν.

 8. Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ

Διεύθυνση : Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1389 Λευκωσία

 Τηλέφωνα: 22 743080

 Τηλεομοιότυπο: 22 743136

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: compliance@ccb.coop.com.cy